Tag: Republic Day

Republic Day

Republic Day : વંદે ભારતમ નૃત્ય રંગો, ગીત અને નૃત્યના રૂપમાં જીવંતતા દર્શાવે છે

Republic Day : રાષ્ટ્રવ્યાપી સ્પર્ધા દ્વારા પસંદ કરાયેલ કુલ 480 નર્તકોએ રાજપથ ખાતે પરેડ દરમિયાન તેમની પ્રતિભા વાઇબ્રન્ટ રંગોમાં દર્શાવી ...