Tag: Indian Army

Indian Army

Indian Army માં ભરતીના નવા નિયમો, 4 વર્ષની નોકરી બાદ નિવૃતિ, એક મહિના પછી તેમાંથી 25% ફરી થી ભરતી થશે

ટૂર ઑફ ડ્યુટી સ્કીમ હેઠળ, ત્રણેય સેવાઓ (આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ)માં ભરતીની નવી સિસ્ટમમાં કેટલાક ફેરફારોની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. ...